Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Provozovatelem internetového obchodu www.dreamlux.cz, na který se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky), je Ing. Ján Forgáč se sídlem Tesaříkova 1022/5, 102 00 Praha 10, identifikační číslo: 71909788 (dále jen prodávající),  zapsaný v obchodním registru vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 162921.

1.2 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné práva a povinnosti smluvních stran, které vznikly na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující nebo spotřebitel) prostřednictvím internetového obchodu, který je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.dreamlux.cz (dále jen internetový obchod) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1.3 Ustanovení odlišné od obchodních podmínek je možné dohodnout v kupní smlouvě. Pokud je v samotné kupní smlouvě uskutečněná úprava vztahů odlišná, platí dohoda podle kupní smlouvy.

1.4 Tyto obchodní podmínky tvoří neoddělitelnou součást a přílohu každé kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se obeznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.

1.5 Kupní smlouva, uzavřená v internetovém obchodě, je spotřebiteli potvrzena odesláním rekapitulace jeho objednávky na kupujícím uvedenou emailovou adresu a následně je uložena u prodávajícího v elektronické podobě. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považované za správné.

1.6 Kupující souhlasí v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku, prostřednictvím elektronické pošty a telefonického kontaktu. Náklady, které vznikly kupujícímu při použití těchto komunikačních prostředků si hradí kupující sám.

1.7 Kupující potvrzuje, že před odesláním závazné objednávky, si proměřil potřebný rozměr, ve kterém objednává zboží.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Označení zboží, jeho cena a popis jeho hlavních vlastností jsou uvedeny v detailu produktu. Prezentace produktů včetně obrazového materiálu použitého na stránkách internetového obchodu je informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Obrazová prezentace zboží na webových stránkách je ilustrační, od skutečnosti se může lišit například vyobrazený odstín.

2.2 Vzhledem k výhradním právům výrobců na změny zboží a změny barevných odstínů použitých materiálů na výrobu jednotlivých produktů, které nemají vliv na jeho užitné vlastnosti, nenese prodávající za tyto změny na straně výrobce odpovědnost. (To se týče například změny barvy matracových pěn či změny typu profilace, které neovlivňují kvalitu ani užitné vlastnosti matrací.)

2.3 Pokud si kupující objednává zboží dle vlastního zadání nebo v atypických rozměrech, zavazuje se kupující uhradit kupní cenu zboží předem a to minimálně v hodnotě 50 % a víc z ceny objednávky jako nevratnou zálohu. (V takovém případě není možná úhrada na dobírku v plné výši kupní ceny objednávky.)

2.4 Pokud prodávající není schopen zabezpečit dodání zboží podle kupní smlouvy v stanovené ceně, množství, kvalitě, anebo s uvedenými vlastnostmi podle popisu uvedeného v internetovém obchodě, oznámí tuto skutečnost kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty, pokud je to možné s novým návrhem na uzavření kupní smlouvy. Nová kupní smlouva je uzavřená, pokud kupující potvrdí své stanovisko na platnou adresu elektronické pošty prodávajícího.

2.5 Cena zboží na webovém rozhraní internetového obchodu je uvedena včetně daně z přidané hodnoty, bez ceny balného, poštovného a dalších služeb, které internetový obchod poskytuje v rámci vybavení objednávky, a které jsou uvedeny na webových stránkách internetového obchodu zvlášť.

2.6 Skladové zásoby uvedené v internetovém obchodě nezaručují okamžitou dostupnost zboží, jsou orientačního charakteru. (Například může dojít k vyprodání zásob během vybavování objednávek, k objednání počtu kusů, z kterých je jen část skladem a pod., co prodávající není nijak schopen ovlivnit.)

2.7 Vzhledem k množství položek a z části automatizovanému způsobu přidávání produktů do webového rozhraní internetového obchodu není vyloučeno, že při zadávání údajů o evidenci skladových zásob, charakteru zboží a jeho ceně může dojít k omylu. Pro případ zjevného omylu v ceně zboží si prodávající vyhrazuje právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit, rovněž se v jmenovaných případech vztahuje právo odstoupit od kupní smlouvy na kupujícího.

2.8 V případě, že zboží nebude možné v stanoveném termínu dodat  vzhledem k jeho vyprodání, či jinému důvodu nemožnosti jeho obstarání v uvedeném termínu, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

2.9 Každá varianta produktu má v internetovém obchodě uvedenou orientační dobu dodání, se kterou kupující při uzavření kupní smlouvy souhlasí. Dodací doba se může přiměřeně k okolnostem prodloužit nebo zkrátit.

2.10 Pokud si kupující zvolí platbu předem, dodací lhůta začíná plynout ode dne připsání celé sumy určené v kupní smlouvě od kupujícího na účet prodávajícího.

3. Způsob platby

Platbu je možné uskutečnit těmito způsoby:

3.1 a) Na dobírku

Zboží kupující uhradí v hotovosti smluvnímu přepravci při dodání zboží. Tento způsob platby je zpoplatněn na 30 Kč.

3.1 b) Bezhotovostním převodem na účet

Zboží uhradí kupující převodem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury s údaji potřebnými na uskutečnění platby, kterou obdrží kupující v automatickém e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Tento způsob platby není zpoplatněn. Při platbě převodem na účet je potřeba uvést variabilní symbol uvedený v zálohové faktuře anebo číslo objednávky pro možnost rychlé identifikace platby prodávajícím.

Pro platbu převodem je číslo účtu prodejce: 107-2520720297/0100 (Komerční banka)

3.1 c) Bezhotovostní on-line platbou přes platební bránu

Možná je i on-line platba přes platební bránu, která poskytuje výhodu okamžité platby. Tento způsob platby může zahrnovat okamžitou platbu kartou anebo rychlý bankový převod přes rozhraní banky.

3.2 Prodávající vystaví a zašle daňový doklad – fakturu kupujícímu po připsání dohodnuté sumy za objednané zboží a služby v kupní smlouvě na účet prodávajícího a to v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. Přeprava a dodání zboží

4.1 Kupující bere na vědomí, že zboží z internetového obchodu je doručované smluvními přepravci, kteří v čase převzetí zásilky přebírají odpovědnost za doručení neporušené a nepoškozené zásilky na adresu kupujícího. Tuto službu si objednává kupující spolu se zbožím, její cena je určena v kupní smlouvě.

4.2 Zásilku se před jejím převzetím od přepravce kupující zavazuje řádně překontrolovat. V případě jakéhokoliv porušení obalu, či závad vzniknutých přepravou je potřebné je okamžitě ohlásit přepravci a uvést tuto skutečnost do přebíracího protokolu řidiči. V případě viditelného poškození obsahu zásilky je nutné sepsat s řidičem protokol o škodě, poškozenou zásilku kupující nemusí od přepravce převzít. Převzetím zásilky bez písemného uvedení, že zásilka byla poškozená, kupující potvrzuje, že ve chvíli převzetí byla tato zásilka bez jakýchkoliv zjevných vad.

4.3 Doprava je pro jednotlivé produkty zpoplatněna dle příslušného typu dopravy a podle druhu objednaného tovaru. Ceny jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu.

4.4 Společně s kupní cenou zboží je kupující rovněž povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši. Pokud je to pro charakter zásilky nevyhnutné, vyhrazuje si prodávající právo upravit cenu balného a cenu dopravy, tak jako i způsob dopravy. V případě navýšení ceny balného a dopravy požádá prodávající o dodatečné potvrzení kupní smlouvy kupujícího.

4.5 Pokud je prodávající povinen podle kupní smlouvy dodat zboží na místo určené kupujícím, kupující je povinen převzít toto zboží při dodání. V případě nutného opakovaného doručování, které obnáší další výdaje spojené s doručením zboží, či dodání zboží jiným způsobem požadovaným spotřebitelem, nese kupující náklady s tím spojené.

4.6 Je možné si zvolit i osobní vyzvednutí na pobočce smluvního přepravce, pokud je tento druh dopravy při daném produktu umožněný. Platí stejné ceny jako při doručení na adresu, protože se jedná rovněž o doručení smluvními přepravci na požadované místo.

4.7 Vzhledem k tomu, že internetový obchod má v nabídce různé druhy zboží s různou dobou dodání a od různých dodavatelů, může být zboží doručené kupujícímu ve více než jedné zásilce, poštovné je hrazeno kupujícím pouze jednou.

5. Odstoupení od kupní smlouvy a výměna zboží

Formulář ke ztažení

5.1 a) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku není možné od kupní smlouvy odstoupit, pokud se jedná o zboží zhotovené podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobené na míru anebo o zboží určené zvlášť pro jednoho spotřebitele.

5.1 b) Kupující potvrzuje, že před odesláním závazné objednávky, si proměřil potřebný rozměr, v kterém objednává zboží a který tak zadal do objednávky. Za typické rozměry se považuje rozměr matrace a postelového roštu 90x200 cm, ostatní rozměry na webových stránkách internetového obchodu jsou nabízené spotřebiteli jako atypické rozměry (a vyrábí se na objednávku).

5.1 c) Zboží vyrobené na objednávku včetně rozměru 90 x 200 se považuje za zboží vyrobené na zakázku a vztahuje se na něj bod 5.1 a). Tato podmínka u jednotlivých produktů závisí od individuálního výrobního postupu, není dána prodávajícím.

5.1 d) Matrace větší než 90x200 cm a matrace s prodlouženou délkou mohou být dodány s lepeným konstrukčním spojem. Je to standardní výrobní proces u všech matrací (bez ohledu na jejich cenu nebo konstrukci). Výrobce si také vyhrazuje právo na případné barevné odchylky pěn a potahů nemající vliv na užitné vlastnosti výrobků.  Pro tyto důvody není možné vrácení tovaru.

5.2 Pokud se nejedná o případ uvedený v bodě 5.1 či o jiný případ, kdy není možné od kupní smlouvy odstoupit, kupující má právo odstoupit od smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bez udání důvodu (pokud je nespokojen s kteroukoliv položkou v objednávce, nebo si nákup po prohlédnutí výrobku rozmyslí) a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

5.3 Do skončení této lhůty je kupující oprávněn zboží rozbalit a odzkoušet způsobem, který je obvyklý při nákupu v klasické prodejně. Kupující bere na vědomí, že odzkoušením zboží se nerozumí, že zboží začne používat a následně využije právo odstoupit od kupní smlouvy.

5.4 Při vrácení zboží musí být toto zboží v původním stavu, zabalené v původním nepoškozeném obalu, který je jeho součástí, včetně veškerých letáků a označení, nepoškozené a nepoužité.

5.5 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí být předem o tomto kroku informován prodávající písemnou formou oznámení na platnou emailovou adresu, případně na platné telefonní číslo internetového obchodu. Následně bude kupujícímu poskytnuta adresa na vrácení zboží.

5.6 Pokud odstoupí kupující od smlouvy, musí doručit zboží prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující, a to i tehdy, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svoji povahu obvyklým poštovním způsobem. Přepravu na vrácení zboží si zabezpečuje kupující.

5.7 Zboží je možné po dohodě s prodávajícím vyměnit za jiné zboží, pokud dodrží kupující bod 5.2 v plné výšce ceny původně dodaného zboží. Pokud na zboží, či k němu přislouchajícím obalu, došlo ke změně nebo poškození během manipulace kupujícím, anebo mu chybí letáky či jiné označení, které se zbožím kupující obdržel, hodnota k výměně, nebo vrácení se snižuje o snížení hodnoty vráceného zboží.

5.8 Při odstoupení od kupní smlouvy prodávající vrací platby za vrácené zboží (nevztahuje se na objednané služby, které byly nutné pro dodání zboží jako například balné) po převzetí a zkontrolování vráceného zboží prodávajícím, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu zboží doručeno. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

5.9 Pro vrácení platby za zboží bude prodávajícím použitý způsob platby, kterým obdržel platbu od kupujícího, nebo bankovním převodem na kupujícím zadaný bankovní účet.

5.10 Kupující zodpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s tímto zbožím způsobem jiným, než který je nutný k obeznámení se s jeho povahou a vlastnostmi, rovněž bere na vědomí, že zboží je nutné za účelem jeho vrácení prodávajícímu vhodně zabalit, aby nedošlo k snížení jeho hodnoty přepravou.

5.11 Nárok na úhradu škody vzniklých na zboží je prodávající oprávněný jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.12 V případě, kdy má kupující v souladu s platným ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající rovněž oprávněný od kupní smlouvy kdykoliv odstoupit a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu zaplacenou kupujícím na účet prodávajícího bez zbytečného odkladu bezhotovostně.

5.13 Pokud byl se zbožím kupujícímu poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, jestliže dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, darovací smlouva je neplatná a kupující je povinen se zbožím vrátit i dárek.

6. Reklamační pořádek

Formulář ke ztažení

6.1 Prodávající zaručuje kupujícímu, že dodávaný výrobek je bez závad,

6.1 a) má vlastnosti, které si strany sjednali anebo které prodávající nebo výrobce popsal,

6.1 b) je v odpovídajícím množství, mírách nebo hmotnosti,

6.1 c) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv při reklamaci se řídí příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy občanského zákoníku o ochraně spotřebitele.

6.3 Na zakoupené zboží je poskytnuta záruční lhůta podle obchodního zákoníku nebo záruční lhůta, kterou poskytuje výrobce. Záručním listem v smyslu těchto reklamačních podmínek je prodejní doklad – faktura dodaná internetovým obchodem. Bez prodejního dokladu nemusí být reklamace přijata. Podmínkou pro uznání reklamace je její uplatnění v záruční lhůtě. Reklamovaný výrobek musí být v hygienicky bezchybném stavu.

6.4 Na vybrané typy matrací, u kterých je uvedena prodloužená záruka poskytovaná výrobcem, se prodloužená záruka vztahuje na jádro matrace. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o poměrnou záruku, o které jsou informace uvedené v přiložených letácích dodaných se zbožím.

6.5 Kupující bere na vědomí, že pro uplatnění prodloužené záruky určuje podmínky výrobce zboží. Ve většině případů je nutná registrace výrobku do měsíce po zakoupení zboží na webových stránkách výrobce.

6.6 Převzetím výrobku a zaplacením plné sumy za zboží přechází na kupujícího vlastnictví k zakoupenému výrobku. Prodávající je při převzetí zboží povinen přesvědčit se o počtu a správnosti prodávaných výrobků a neporušenosti obalu. Pokud je zboží poškozené pod neporušeným obalem, kupující je povinen na vyžádání tento obal předložit zástupci výrobního závodu při přešetřování reklamace, jinak reklamace nebude uznána.

6.7 Výrobky, které mají vadu, která nebrání tomu, aby výrobek mohl být užívaný k určenému účelu, je prodáván za nižší cenu, než je obvyklá cena výrobku bez závady. Prodávající je povinen upozornit kupujícího, že výrobek má vadu a o jakou vadu se jedná. Na vady, na které se při prodeji vztahuje snížená cena, se nevztahuje možnost reklamace na tuto vadu. 

6.8 Prodávající je povinen obeznámit kupujícího s pravidly užívání a ošetřování výrobku, pokud nejde o pravidla všeobecně známá.

6.9 Závady výrobků, které jsou zřejmé už při odběru, musí být reklamovány ihned při převzetí zboží, jinak právo ze zodpovědnosti za tyto vady zaniká. Tyto výrobky musí být v originálním balení, nepoužité, nepoškozené, čisté a hygienicky bezchybné. Vady materiálu je kupující povinen oznámit okamžitě po jejich zjištění v čase stanoveném pro záruku.

6.10 Reklamaci řeší prodávající v spolupráci s výrobcem zboží. Reklamace bude vybavena nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace.

6.11 Pokud je reklamace vybavena výměnou chybného výrobku (nebo jeho součásti) za nový bezchybný, běží na nový výrobek (nebo jeho vyměněnou součást) nová záruční lhůta od převzetí výrobku (součásti).

6.12 Záruka se nevztahuje na:

 - závady zboží, na které byla poskytnuta sleva

 - běžné opotřebení, které je způsobené běžným užíváním

 - změnu barvy použitých materiálů, které mohou být způsobené atmosférickými vlivy a jiné přirozené změny materiálů, z nichž je zboží vyrobeno

 - opotřebení potahu a částečné změknutí použitého materiálu, dále nelze považovat proležení (deformaci), které nepřesahuje 13 % z celkové výšky matrace dle ČSN 91 1004

 - vady způsobené při převozu zboží dopravním prostředkem zákazníka, vzniklé nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s návodem k použití nebo vadu vzniklou dodatečnou úpravou jakoukoliv osobou odlišnou od prodávajícího, apod.

 - vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou, anebo nesprávným použitím zboží

 - drobné odchylky potahových látek v barevném odstínu podle vzoru látky

6.13 Matrace či jiné zboží odeslané na reklamaci nesmí být prohnuté ani srolované, musí být řádně zabalené tak, aby při přepravě nedošlo k ušpinění nebo jinému poškození. Za škody způsobené nedostatečným balením kupujícím za účelem vybavení reklamace, nenese prodávající odpovědnost a nevztahuje se na ně možnost reklamace.

6.14 Výrobce si vyhrazuje právo na zamítnutí reklamace z důvodu hygienického znečištění výrobku.

6.15 V případě reklamace může výrobce požadovat zaslání výrobku k posouzení na vlastní náklady kupujícího nebo jeho zvoz dopravou výrobce.

7. Prohlášení o ochraně osobních údajů

7.1 Kupující dobrovolně souhlasí v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu a to na neomezenou dobu.

7.2 Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje v uvedeném rozsahu, t.j. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, číslo bankovního účtu, IČ a DIČ budou zpracované za účelem vedení uživatelského účtu, za účelem realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, na zasílání informací souvisejících se zbožím, službami a obchodných sdělení prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího.

7.3 Zpracované osobní údaje jsou přístupné prodávajícímu a ním pověřeným osobám jako zpracovatelům a za účelem doručení zboží budou poskytnuty přepravní společnosti a osobám doručujícím zboží.

7.4 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a úplné a ručí za jejich správnost.

7.5 Na osobní žádost kupujícího budou poskytnuté osobní údaje bezodkladně odstraněny. Pokud požaduje kupující odstranění svých osobních údajů, zašle svou žádost na platnou elektronickou adresu internetového obchodu.

7.6 Spokojenost kupujícího s nákupem zjišťuje prodávající prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je internetový obchod zapojený. Ty zasílá kupujícímu pokaždé, když kupující v internetovém obchodě uskuteční nákup, pokud neodmítne zasílání obchodních sdělení, nebo neodvolá svůj předtím udělený souhlas. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby kupujícího a analýz trhového postavení prodávající využívá zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, kterému pro tyto účely může odevzdat informace o zakoupeném zboží a adresu elektronické pošty kupujícího.

7.7 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na ním použitém zařízení při návštěvě internetového obchodu. Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat, pokud to nebrání plnění závazků, které vyplývají prodávajícímu z kupní smlouvy.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Závazky ze smluv uzavřených na základě těchto OP jsou uzavírané na dobu neurčitou a podmínky jejich ukončení se řídí těmito obchodními podmínkami, kupní smlouvou a všeobecně závaznými právními předpisy.

8.2 Prodávající je oprávněný k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.3 Kupující odesláním objednávky souhlasí v celém rozsahu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu.

8.4 Prodávající má právo na změnu těchto obchodních podmínek, svojí právoplatnost nabývají tyto změny jejich uveřejněním na webových stránkách internetového obchodu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost od 01.01.2017.

Kontaktní údaje internetového obchodu: telefonní číslo: +420 603 360 977, adresa elektronické pošty: objednavky(a)dreamlux.cz.

Doručení do 3 dnů
u produktů skladem
Produkty na míru
velký výběr atypických rozměrů
Doprava zdarma
u většiny produktů
23 kvalitních značek
Česká republika, Slovenská republika, Německo, Itálie